جدول قیمت یک ماهه مس

 

 

 

 

نمودار تغییرات قیمت یک ماهه مس